Reforma Zgjedhore/Basha mbledh ekspertët dhe aleatët

0 379

Pasi nuk u arrit dakordësia për Reformën Zgjedhore, në selinë blu kanë nisur lëvizjet. Mësohet se në orën 12:00 kryedemokrati Lulzim Basha ka një takim me ekspertët e Zgjedhores. Njëjtë edhe LSI-ja, e cila do të takohet me ekspertët e saj. Nga ana tjetër, 2 orë më vonë në orën 14:00, ai do të mbledhë në selinë blu aleatët. mendohet se qëllimi i këtij takimi është për të informuar aleatët se çfarë ndodhi në atë takimi dhe si do të veprohet më pas.

Reforma Zgjedhore ka arritur në kërkesën më pikante. Opozita kërkon qeveri Kujdestare për Zgjedhjet, e cila formohet 100 ditë para ditës së dekretuar nga Presidenti. PD-LSI e bëjnë për herë të parë formalisht dhe zyrtarisht këtë propozim dhe është një nga kushtet e saj për këtë Reformë dhe për zgjedhjet e ardhshme. Opozita kërkon një ndryshim të nenit pesë ku të shtohen nenet 5/1 ku përcaktohet ndalimi i përdorimit të burimeve pubike për subjektet zgjedhore si dhe krijimi i qeverisë tranzitore që duhet të ketë disa detyra.

Pranimi prej PS, që akoma po përpëlitet, i një qeverie zgjedhore sa herë ka zgjedhje parlamentare do të jepte një sinjal se mund të kemi zgjedhje korrekte.

PROPOZIMI I PLOTË I OPOZITËS

Në ligjin nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, bëhen, këto shtesa dhe ndryshime: 

Neni 1 

Pas nenit 5, shtohen nenet 5/1 me përmbajtje si më poshtë vijon: 

“Neni 5/1

Ndalimi i përdorimit të burimeve publike në mbështetje të subjekteve zgjedhore

  1. Me përjashtim të rasteve të parashikuara me ligj, nuk mund të përdoren ose të vihen në mbështetje të kandidatëve, të partive politike ose të koalicioneve në zgjedhje burime të organeve apo enteve publike në nivel qendror ose vendor, apo çdo lloj enti tjetër ku shteti zotëron kapitale apo kuota ose/dhe emëron shumicën e organit mbikëqyrës apo organit administrues të entit, pavarësisht nga burimi i kapitalit ose pronësia.
  2. Në kuptim të këtij neni, “burime” quhen asetet e luajtshme dhe të paluajtshme, të parashikuara në nenin 142 të Kodit Civil, si dhe çdo burim njerëzor i institucionit. Me përdorim të “burimeve njerëzore” kuptohet përdorimi i detyruar në fushatë zgjedhore i administratës së institucionit brenda orarit të punës për qëllime zgjedhore, si dhe përdorimi i detyruar dhe i organizuar brenda orarit mësimor i nxënësve të sistemit shkollor parauniversitar në fushatë zgjedhore.
  3. Gjatë fushatës zgjedhore ndalohet marrja në punë, pushimi nga puna, lirimi, lëvizja dhe transferimi në detyrë në institucionet apo entet publike, me përjashtim të rasteve të përligjura apo rasteve të parashikuara në nenin 5/2 të këtij ligji. Konsiderohen raste të përligjura rastet kur lëvizja apo lirimi nga puna vjen si rrjedhojë e shkeljeve, sipas legjislacionit përkatës, ose marrja në punë bëhet brenda strukturës dhe organikës në fuqi përpara fushatës zgjedhore nga institucioni apo enti publik në përmbushje të misionit të tij. Bëjnë përjashtim rastet e emergjencave për shkak të ngjarjeve të paparashikuara që diktojnë marrjen në punë.
  4. 100 ditë përpara ditës së zgjedhjeve parlamentare, Kuvendi i Shqipërisë, miraton përbërjen e Qeverisë Kujdestare të Zgjedhjeve, e cila pas betimit përpara Presidentit të Republikës, fillon ushtrimin e detyrës për të garantuar standardet për zgjedhje të lira dhe të ndershme, me funksion të posaçëm ndalimin e përdorimit të burimeve publike në mbështetje të subjekteve zgjedhore. Ky rregull zbatohet deri në hyrjen në fuqi të marrëveshjes për anëtarësimin e Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Europian.
  5. Qeveria Kujdestare e Zgjedhjeve ka për detyrë:
  6. të sigurojë asnjanësi dhe paanshmëri të institucioneve të administratës publike në procesin zgjedhor;
  7. të sigurojë barazinë e trajtimit midis kandidatëve dhe partive të ndryshme në lidhje me burimet administrative;
  8. të sigurojë barazi ndërmjet të gjithë subjekteve zgjedhore, duke mbrojtur nga keqpërdorimi i mundshëm i burimeve administrative për qëllime politike.
  9. Rregullat e posaçme për organizimin dhe funksionimin e Qeverisë Kujdestare të Zgjedhjeve, përcaktohen si Aneks i ligjit nr. 9000, datë 30.1.2003 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”.”.

 

Neni 2

Neni 88, shfuqizohet.

Leave A Reply

Your email address will not be published.